Poučení klienta

Poučení klienta

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracovávána mohou být všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

Doba zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

Účel zpracovávání údajů

Účelem zpracování údajů je plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracovávání údajů

Osobní údaje za shora uvedeným účelem mohou zaznamenány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřujícími pravdivost údajů Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a tyto mohou být archivovány po dobu zpracování údajů.

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit

Nositel údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování údaj pouze v zákonem stanovených případech, a to v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, za podmínek a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány pouze za podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán dozoru

Orgánem dozoru ve shora uvedených případech je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.