Náš tým

Abychom pro Vás nebyli jen napsanými jmény, dovolte nám se stručně představit. Jsme stabilním a zkušeným týmem advokátů, který je vždy připraven Vám poskytnout maximum v jednotlivých oblastech práva.

Mgr. Martin Vondrouš
Mgr. Martin Vondrouš
partner – senior advokát

Zakládající partner, specializuje se na oblasti obchodně-právní agendy pro velké korporátní klienty AK, akvizice, fúze, právo nemovitostí se zaměřením na development.

Mgr. Martin Vondrouš je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře a advokacii se věnuje téměř 20 let, a to s akcentem na obchodně-právní agendu poskytovanou velkým korporátním klientům AK a na zajišťování komplexních služeb pro klienty. Jeho specializací kromě korporátního práva a nemovitostních a developerských projektů, je právní poradenství obchodně-právní povahy pro podniky pohybující se jak v automotive, tak i v navazujících odvětvích včetně strojních a výrobních. Dlouholetou zkušenost má i v realizaci výběrových řízení a veřejných soutěží. Osobně se angažuje v jednotlivých případech, a to i včetně zastupování klientů při soudních, rozhodčích, správních, insolvenčních a jiných obdobných řízeních. Sám je pak i rozhodcem při ČLFA.

Mgr. David Rolný
Mgr. David Rolný
partner – senior advokát

Zakládající partner, provádí pro klienty risk assessment, zaměřuje se na poradenství v automotive a poskytuje právní služby v oblasti zdravotnického práva.

Mgr. David Rolný je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře. V advokacii působí již od roku 2000. Má mnohaleté zkušenosti s agendou týkající se komplexní správy pohledávek klientů. Mimo jiné se zabývá klasickou spornou agendou, včetně rozhodčích řízení a insolvence. Provádí risk assessment v rámci uplatnění pohledávek a strategických záměrů svých klientů. Od počátku své praxe se zaměřuje na obecnou právní agendu podnikatelských subjektů působících v automotive zahrnující komplexní právní poradenství především v oblasti závazkového práva. Poskytuje poradentství ohledně zdravotnického práva.

Mgr. Jiří Dousek
Mgr. Jiří Dousek
partner – senior advokát

Zakládající partner se zaměřením na civilní, obchodní a trestní právo, který poskytuje klientům komplexní právní zastoupení a služby.

Mgr. Jiří Dousek je jedním ze zakládajících partnerů naší advokátní kanceláře. V advokacii působí od roku 1998, a to zejména se zaměřením na oblasti civilního, obchodního a rovněž trestního práva, v nichž našim klientům poskytuje komplexní právní poradenství a služby, včetně jejich osobního zastupování v rámci soudních, rozhodčích či správních řízení.

JUDr. Klára Papoušková Hulswitová
JUDr. Klára Papoušková Hulswitová
advokátka

Specializuje se zejména na oblast pracovního práva, oblast závazkového a obchodního práva a na zastupování klientů v soudních sporech.

JUDr. Klára Papoušková Hulswitová je trvale spolupracující advokátkou, která působí v oblasti advokacie již cca 20 let. S naší advokátní kanceláří spolupracuje od jejího založení. Specializuje se zejména na oblast pracovního práva, oblast závazkového a obchodního práva a na zastupování klientů v soudních sporech. V rámci pracovněprávního poradenství připravuje pracovněprávní dokumentace pro klienty (např. pracovní smlouvy a další dokumenty a listiny, popřípadě vnitřní předpisy v této oblasti), provádí revize stávajících pracovněprávních dokumentů a poskytuje právní rozbory, stanoviska a poradenství v oblasti pracovního práva. V oblasti závazkového a obchodního práva se specializuje zejména na sepis smluvních dokumentů (obchodních smluv apod.), jakož i na kontrolu a revize předložených smluvních dokumentů. Součástí její agendy je též oblast zastupování klientů v soudních řízeních a obhajoba v trestním řízení.

Mgr. Markéta Vondroušová
Mgr. Markéta Vondroušová
advokátka

Specializuje se na oblast pracovního práva, spornou agendu a přípravu smluvních dokumentů zejména pro podnikatelské subjekty.

Mgr. Markéta Španihelová je trvale spolupracující advokátkou, která v advokátní kanceláři působí od roku 2008. Její specializací je agenda pracovního práva, v rámci kterého se zabývá zejména přípravou a revizemi pracovněprávních dokumentů, a to od pracovních smluv, přes ukončování pracovních poměrů, po kompletní přípravu pracovních předpisů zaměstnavatele. Od začátku svého působení v advokátní kanceláři se též zabývá spornou agendou, kdy zastupuje klienty v soudních řízení, a to nejen v rámci pracovněprávních vztahů, ale i v rámci jiných soudních řízení. Podstatnou část její agendy tvoří také příprava smluvních dokumentů, a to zejména pro podnikatelské subjekty. Tato advokátka se věnuje, společně s dalšími členy advokátní kanceláře, vymáhání pohledávek klientů.

Mgr. Jan Matzner
Mgr. Jan Matzner
advokát

Zaměřuje se na trestní právo, insolvenční řízení a občanské právo, včetně sepisování a revize smluvních dokumentů a zastupování klientů v soudních sporech.

Mgr. Jan Matzner je zapsán v seznamu advokátů od 18.1.2017, již od počátku jako trvale spolupracující se SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. V oblasti advokacie se pohybuje od 2.4.2013. Ve své praxi se zaměřuje především na právo trestní, přičemž vykonává obhajobu osob stíhaných jak pro násilné nebo mravnostní trestné činy, či jednání proti veřejnému pořádku, tak pro trestnou činnost spadající do oblasti majetkové či hospodářské kriminality. Dalším pilířem jeho praxe je oblast insolvencí, kde je schopen poskytnout komplexní právní pomoc při sepisování dlužnických i věřitelských insolvenčních návrhů (včetně návrhu na povolení oddlužení) a zastupování v následném řízení i při uplatňování pohledávek a vedení incidenčních sporů všeho druhu. Nedílnou součást jeho agendy pak tvoří právo občanské, jednak sepisování a revize smluvních dokumentů, jednak zastupování klientů v soudních sporech od vymáhání pohledávek, přes spory sousedské, právo rodinné až po komplexní spory z obchodní činnosti.

Mgr. Lucie Vaculíková, LL.M.
Mgr. Lucie Vaculíková, LL.M.
advokátka

Specializuje se na zdravotnické právo, právo závazkové a obchodní. V oblasti závazkového práva se věnuje zejména sepisu a revizi smluvních dokumentů.

Mgr. Lucie Vaculíková, LL.M je advokátkou trvale spolupracující s naší kanceláří, která v naší kanceláři působí od roku 2014 (od 2014 do 2017 jako advokátní koncipientka a od 2017 jako trvale spolupracující advokátka). Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala studijní pobyt na univerzitě Ludwig-Maximilians-Universität München, kde získala Zertifikat im deutschen Recht (Certifikát v oblasti trestního práva, veřejného práva a práva občanského v Německu). Následně na této univerzitě získala mezinárodně uznávaný postgraduální akademický titul LL.M. (Master of Laws). Po ukončení studií působila v advokátní kanceláři Noerr, s.r.o., kde se věnovala především poskytování právních služeb v oblastech korporátního práva. Pracovala též jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, kde se věnovala problematice regulace cen a úhrad léčivých přípravků. Specializuje se na zdravotnické právo, právo závazkové a obchodní. V oblasti závazkového práva se věnuje zejména sepisu, kontrole a revizi smluvních dokumentů. Právní služby poskytuje v českém, německém a anglickém jazyce.

Mgr. Zuzana Tůmová
Mgr. Zuzana Tůmová
advokátka

Specializuje se na trestní, občanské právo a právo nemovitostí. V těchto oborech poskytuje komplexní právní zastoupení.

Mgr. Zuzana Tůmová je trvale spolupracující advokátkou, která s naší advokátní kanceláří spolupracuje již řadu let, nejprve v rámci praxe při studiu Masarykovy univerzity v Brně, následně na pozici koncipientky a od ledna 2020 jako trvale spolupracující advokátka. Věnuje se generální praxi se specializací zejména na oblast trestního a občanského práva. V oblasti občanského práva se zaměřuje především na revizi a sepisování smluvní dokumentace k věcným právům k nemovitým věcem (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, aj.), včetně poskytnutí advokátní úschovy a provedení zápisů v katastru nemovitostí, a právní pomoc a porady týkající se rozvodu manželství, úpravy péče o nezletilé a vypořádání společného jmění manželů, jakož i vymáhání pohledávek a zastupování klientů před soudy či rozhodci, včetně výkonu rozhodnutí. Dále se zaměřuje na právo trestní, v rámci kterého klientům poskytuje obhajobu po celou dobu trestního řízení, jakož i zastoupení poškozeného v trestním řízení a uplatnění tak jeho práv.

JUDr. Kateřina Malá
JUDr. Kateřina Malá
advokátka

Specializuje se na správní právo s důrazem na právo obcí a měst a na veřejné zakázky a dále na občanské právo. V těchto oborech poskytuje komplexní právní zastoupení

Kateřina Malá vystudovala obor právo a právní věda, dále také obor politologie. Před působením v AK pracovala v Poslanecké sněmovně ČR a dále jako právnička města s rozšířenou působností. Její zaměření v rámci advokátní kanceláře je zejména na oblast správního práva s důrazem na právo obcí a měst. Dále se zaměřuje na občanskoprávní oblast včetně přípravy smluvní dokumentace a sporné agendy.

Mgr. Tereza Hamplová
Mgr. Tereza Hamplová
advokátka

Specializuje se na trestní právo a občanské právo se zaměřením na zdravotnické právo, práva k nemovitostem a vymáhání pohledávek a řešení dluhů.

Mgr. Tereza Hamplová je advokátkou trvale spolupracující s naší advokátní kanceláří. Již během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě působila jako praktikantka v advokátní kanceláři s generální praxí v Praze. Po ukončení studia nastoupila jako exekutorský koncipient a následně od roku 2016 po složení exekutorských zkoušek jako exekutorský kandidát u soudního exekutora Mgr. Petra Polanského. Od roku 2014 působí též jako dobrovolný právní poradce v Bílém kruhu bezpečí, organizaci na podporu obětem trestných činů. V rámci své praxe poskytuje komplexní právní služby v oblasti občanského práva od přípravy smluvní dokumentace, po zastupování klientů před soudy a dalšími institucemi. V rámci řešení dluhů či uplatňování pohledávek poskytuje právní služby v oblasti exekucí a insolvenčního práva. Dále se zaměřuje na právo zdravotnické a právo trestní, v rámci kterého poskytuje obhajobu osobám obviněným, jakož i zastoupení poškozeného v trestním řízení.

Mgr. Annette Blažek
Mgr. Annette Blažek
advokátní koncipientka

V rámci praxe se zaměřuje zejména na trestní a občanské právo, smluvní agendu a vymáhání pohledávek.

Mgr. Annette Blažek je advokátní koncipientkou. V roce 2019 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získala specializační modul v oblasti zdravotnického práva a dále absolvovala stáž na Státním zastupitelství. V naší advokátní kanceláří působí od ledna 2019. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na oblast trestního práva, občanského práva, smluvní agendy, vymáhání pohledávek, včetně problematiky zastupování klientů v soudních sporech. Věnuje se též oblasti nemovitostí a právu obchodních společností.

Mgr. Lucie Půtová
Mgr. Lucie Půtová
advokátní koncipientka

V rámci praxe se věnuje občanskému a trestnímu právu, a mimo jiné také správnímu právu a pracovnímu právu.

Mgr. Lucie Půtová je advokátní koncipientkou. V roce 2020 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. O advokacii se zajímala již v době studia. Po dobu tří let během studia získávala pracovní zkušenosti v této oblasti v naší advokátní kanceláři. V rámci praxe se mimo jiné věnuje občanskému, trestnímu, správnímu a pracovnímu právu. Dále se zajímá o insolvenční právo a právo životního prostředí.

Mgr. Michal Čabrádek
Mgr. Michal Čabrádek
advokátní koncipient

Ve své praxi se specializuje především na právo trestní a občanské. Zkušenosti má také z oblasti zdravotnického práva a práva informačních technologií.

Mgr. Michal Čabrádek je advokátním koncipientem. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2020. Během studií podnikal v oblasti bezpilotních letadel – dronů, spoluzaložil Nadační fond Lanka a získával zkušenosti nejprve v advokátní kanceláři a následně na právním oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Dva roky také působil jako asistent soudce na trestním úseku Městského soudu v Praze a získal tak cenné zkušenosti z prostředí české justice.

Jana Folprechtová
Jana Folprechtová
vedoucí kanceláře

V advokátní kanceláři působí od 1.7.2014.

V advokátní kanceláři působí od 1.7.2014.

Bc. Pavla Kalíková
Bc. Pavla Kalíková
asistentka advokátní kanceláře

V advokátní kanceláři působí od 1.8.2019.

V advokátní kanceláři působí od 1.8.2019.

Jitka Šimonová
Jitka Šimonová
asistentka advokátní kanceláře

V advokátní kanceláři působí od 1.2.2014.

V advokátní kanceláři působí od 1.2.2014.

Marcela Podzimková
Marcela Podzimková
asistentka advokátní kanceláře

V advokátní kanceláři působí od 1.10.2018.

V advokátní kanceláři působí od 1.10.2018.

Lenka Špryslová
Lenka Špryslová
asistentka advokátní kanceláře

v advokátní kanceláři působí od 4.1.2021

v advokátní kanceláři působí od 4.1.2021